Hoạt động của doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Trong tháng Tư, cả nước có 10954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 23,2%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 19,2%; số vốn đăng ký tăng 21,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Tư là 105 nghìn người, giảm 15,1% so với tháng Ba.

Trong tháng, cả nước có 1955 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,2% so với tháng trước; có 5844 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1584 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 4260 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), tăng 50,6%; có 840 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 16%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 34721 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 248,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015[7]; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 24,2%. Nếu tính cả 553,3 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 801,5 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm 2016 là 427,2 nghìn người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 11331 doanh nghiệp, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm nay là 3759 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1524 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%); 1124 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,9%); 611 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,3%) và 500 công ty cổ phần (chiếm 13,3%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay là 25135 doanh nghiệp, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 9450 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 15685 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 3484 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,9%); 3316 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 35,1%); 1638 công ty cổ phần (chiếm 17,3%) và 1012 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,7%). Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký, có 6342 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,4%); 4998 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,9%); 2620 công ty cổ phần (chiếm 16,7%) và 1724 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11%) và 01 công ty hợp danh.