Hoạt động của doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2015

Theo gso.gov.vn

Trong tháng Năm, cả nước có 7820 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 56,8 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,3 tỷ đồng. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 14,9%; số vốn đăng ký tăng 10,8%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 30,4%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 42,2%; số vốn đăng ký tăng 88,1%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 90,5 nghìn người, giảm 44,4% so với tháng 4/2015.

Trong tháng, cả nước có 1088 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 11% so với tháng trước; có 4117 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 12,2%, bao gồm 1130 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2987 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 635 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 7,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 36.055 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 219,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng 26,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 8610 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 261,3 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm là 518,4 nghìn người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm là 3884 doanh nghiệp, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,1%). Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1384 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,6%); 1068 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,5%); 849 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 21,9%) và 583 công ty cổ phần (chiếm 15%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 22.705 doanh nghiệp, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 7770 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 14.935 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 7924 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 34,9%); 7518 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 33,1%); 3910 công ty cổ phần (chiếm 17,2%) và 3353 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 14,8%). Có tới 94% số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 7404 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này tiếp tục cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.