Thông tư số 132/2015/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam


Ngày 28/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Thông tư quy định, Quỹ BVMTVN là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quỹ BVMTVN hoạt động công khai, minh bạch và bình đẳng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ bởi cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước.

Mời xem nội dụng cụ thể: thong_tu_132-2015-tt-btc_QPLT.docx