Có phải lập Giấy đề nghị cam kết chi Ngân sách Nhà nước?

TCTC (Tổng hợp)

Kho bạc Nhà nước trả lời độc giả về việc có phải lập Giấy đề nghị cam kết chi đối với đơn vị sử dụng ngân sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Câu hỏi: Tại Công văn số 388/ KBNN-KTNN ngày 01/03/2013 của KBNN về hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) có quy định đơn vị lập Giấy đề nghị cam kết chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) để làm căn cứ cho bút toán chuyển nguồn cuối năm. Theo quy định này, các đơn vị sử dụng ngân sách có phải lập Giấy đề nghị cam kết chi NSNN gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) không?

Về nội dung này, Kho bạc Nhà nước có hướng dẫn như sau:

Tại Tiết 3.1, Điểm 3 Công văn số 18521/BTC-KBNN ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS có hướng dẫn chứng từ làm căn cứ hạch toán chuyển nguồn có nêu: “Sau khi đối chiếu, xác nhận số liệu chuyển nguồn giữa các đơn vị có liên quan, trách nhiệm xử lý các quy trình chuyển nguồn cuối năm trên hệ thống TABMIS (đối với số dư dự toán, tạm ứng, ứng trước, số dư cam kết chi) do Phòng (bộ phận) kế toán thực hiện.”

Theo hướng dẫn nêu trên, đơn vị sử dụng dự toán có trách nhiệm đối chiếu với KBNN dự toán đã cam kết chi theo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT ban hành tại Thông tư số 61/2014/ TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS.

Căn cứ vào số liệu đã đối chiếu với đơn vị, KBNN sẽ lập chứng từ lưu cho từng bút toán chuyển nguồn cam kết chi (thay thế quy định đơn vị lập chứng từ chuyển nguồn cam kết chi tại Điểm 1, Mục II, Chương XIX, Phụ lục IV, Công văn số 388/KBNN-KTNN ngày 01/03/2013 của KBNN về hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho TABMIS.

Ngoài ra, tại Thông tư số 40/2016/ TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN và một số mẫu biểu kèm theo Thông tư số 08/2013/ TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho TABMIS, đã ban hành mẫu biểu C2-13/NS-Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi (thay thế Mẫu số 02 - Giấy đề nghị chỉnh sửa cam kết chi kèm theo Thông tư số 113/2008/ TT-BTC và Mẫu C2-13/NS - Phiếu Điều chỉnh số liệu cam kết chi NSNN kèm theo Thông tư số 08/2013/TT- BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho TABMIS), trong nội dung phương pháp ghi chép đã bổ sung mục đích sử dụng chứng từ: “Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi còn được lập trong trường hợp xử lý cuối năm khi hủy hoặc chuyển cam kết chi sang năm sau và điều chỉnh phục hồi số cam kết chi bị áp nhầm”.