Hướng dẫn đánh giá hồ sơ dự thầu

Theo chinhphu.vn

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Phạm Huỳnh Vương Hoàng Vũ (tỉnh Tây Ninh) đang công tác trong lĩnh vực tư vấn lựa chọn nhà thầu. Khi mời thầu, bên mời thầu có yêu cầu nhà thầu phải chào các khoản chi phí hạng mục chung trong bảng tổng hợp giá dự thầu quy định tại Mẫu số 05 theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Khi dự thầu, nhà thầu chỉ chào các hạng mục công việc xây lắp mà không chào các khoản chi phí trong hạng mục chung. Đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia có hai ý kiến:

- Thứ nhất, tổ chuyên gia quyết định loại bỏ hồ sơ dự thầu của nhà thầu vì lý do nhà thầu chào thiếu hạng mục, những hạng mục đó lại bất lợi cho chủ đầu tư sau này, đồng thời không công bằng với những nhà thầu khác.

- Thứ hai, tiến hành hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ông Vũ muốn hỏi, đánh giá của tổ chuyên gia theo ý kiến nào thì đúng quy định?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 14.2 Chương I của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu và không được chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp của ông Vũ, việc đánh giá về tài chính được thực hiện theo quy định nêu trên.