Phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu

Theo chinhphu.vn

Đơn vị ông Nguyễn Ngọc Toàn (TP. Đà Nẵng) đang thực hiện tổ chức đấu thầu một số công trình, trong đó mỗi công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán riêng biệt (mỗi công trình này chỉ có 1 gói thầu xây lắp và các gói thầu khác đi kèm như kiểm toán, bảo hiểm…).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Toàn hỏi, đơn vị ông có thể gộp các gói thầu xây lắp trong các công trình trên để đấu thầu một lần được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 22, Điều 4 và Khoản 3, Điều 33 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung. 

Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với trường hợp của ông Toàn, việc phân chia gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.