Hướng dẫn mới về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương


(Taichinh) - Ngày 29/6, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

Cụ thể theo Thông tư, trong khâu phát hành, Bộ Tài chính quy định: chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu thầu trái phiếu hoặc chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh, đại lý phát hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố những thông tin cơ bản về đợt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc của Sở Tài chính hoặc của tổ chức được ủy quyền thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu hoặc của Sở Giao dịch Chứng khoán nơi tổ chức đấu thầu.

Nội dung công bố thông tin gồm: Chủ thể phát hành trái phiếu; Mục đích phát hành trái phiếu; Điều kiện, điều khoản của trái phiếu; Thời gian, phương thức phát hành trái phiếu; Nguồn dự kiến trả nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn; Danh mục dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu; Tình hình huy động vốn và trả nợ gốc, lãi của ngân sách cấp tỉnh trong 3 năm ngân sách liền kề trước năm ngân sách phát hành trái phiếu từ tất cả các nguồn,...

Xem nội dung Thông tư: thong_tu_100-2015-tt-btc_PUJQ.doc