Thông tư số 188/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP


(Tài chính) Ngày 10/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 188/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thông tư quy định: Việc xác định mục tiêu tiết kiệm được thực hiện hàng năm, 5 năm. Mục tiêu tiết kiệm phải được xác định theo thứ tự ưu tiên và gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể: Đối với lĩnh vực sử dụng ngân sách Nhà nước, vốn, tài sản Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, lao động trong khu vực nhà nước tại các bộ, cơ quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, việc xác định mục tiêu phải căn cứ mục tiêu của Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm; chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo yêu cầu quản lý.

Xem nội dung Thông tư: thong tu 188.doc.docx