Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC:

Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích


Ngày 10/5/2016, Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Thông tư có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương;Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều này được vận dụng quy định của Thông tư này để xây dựng dự toán gói thầu, đồng thời thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu trong trường hợp đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt...

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết tại đây:thong_tu_lien_tich_so_09-2016-ttlt-bgtvt-btc_YIZJ.doc