Thông tư 123/2014/TT-BTC

Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)


(Tài chính) Ngày 27/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Theo quy định, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm dự thảo và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các văn bản pháp lý phục vụ vận hành, khai thác hệ thống; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định các phương án quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong phạm vi trách nhiệm quản lý phù hợp với điều kiện vận hành, khai thác trên TABMIS; hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng cấp ngân sách để tổ chức thực hiện. Căn cứ vào quyết định giao dự toán, quyết định điều chỉnh dự toán thực hiện nhập, phê duyệt phân bổ và điều chỉnh dự toán của các đơn vị trong phạm vi quản lý theo quy định của Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS và quy trình nghiệp vụ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan tài chính chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và thực hiện theo quy định đảm bảo toàn bộ số dự toán đã giao được nhập kịp thời vào hệ thống đến từng đơn vị dự toán, chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước liên quan.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 123-2014-TT-BTC.doc