KBNN Ân Thi: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ân Thi (Hưng Yên) cũng như các kho bạc huyện khác có chức năng nhiệm vụ chính là quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính khác trên địa bàn; huy động vốn trên địa bàn cho NSNN và cho đầu tư phát triển và thực hiện nhiệm vụ kế toán NSNN. Qua thời gian xây dựng và phát triển, đến nay KBNN Ân Thi đã có trên 300 tài khoản giao dịch của trên 90 đơn vị thụ hưởng NSNN trên địa bàn thường xuyên giao dịch với kho bạc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Lãnh đạo KBNN Ân Thi với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện quy chế làm việc của cơ quan. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức phát huy được năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Tiến hành thực hiện việc phân công, bố trí sắp xếp cán bộ của đơn vị theo nguyên tắc vì công việc, cán bộ phải giỏi một việc, biết nhiều việc và phân công theo đầu mối đơn vị, cá nhân đến giao dịch. Biện pháp này đã tác động trực tiếp đến việc giải quyết công việc cho khách hàng được nhanh chóng và có chất lượng.

Ngoài việc thực hiện tốt các giải pháp trên, KBNN Ân Thi còn thường xuyên có những giải pháp phù hợp để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy mà đơn vị đã giải quyết công việc cho khách hàng ngày càng nhanh chóng, có chất lượng, đảm bảo thuận tiện và tinh thần phục vụ văn minh, lịch sự, tạo được uy tín, sự tin tưởng đối với các đơn vị, cá nhân đến giao dịch, với cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo KBNN Ân Thi thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng thời có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Xây dựng chương trình công tác, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp trong quá trình xây dựng, hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế - Tài chính trong công tác quản lý điều hành quỹ NSNN; ngoài ra việc lãnh đạo, quản lý cơ quan còn đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ, của cơ quan và của công đoàn đơn vị.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2012, KBNN Ân Thi đã thực hiện với  tổng số thu: 221.105 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hưởng: 148 triệu đồng; Ngân sách tỉnh hưởng: 6.257 triệu đồng; Ngân sách huyện hưởng: 173.624 triệu đồng; Ngân sách xã hưởng: 41.076 triệu đồng.

Trong công tác thu NSNN, đơn vị đã uỷ nhiệm cho BIDV chi nhánh TP Hưng Yên thực hiện thu  các khoản thu NSNN (trừ khoản thu phạt hành chính). Từ khi thực hiện việc uỷ nhiệm thu cho đến nay, KBNN Ân Thi và BIDV chi nhánh TP. Hưng Yên đã phối hợp thực hiện rất tốt, đúng quy định và tập trung được nguồn thu kịp thời NSNN. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp tốt với Chi cục Thuế và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đảm bảo quản lý tốt các khoản thu và thực hiện phân chia cho các cấp NSNN được hưởng đúng quy định. Từ đó tập trung được nguồn thu kịp thời cho ngân sách các cấp để đáp ứng nhu cầu chi.

Bám sát chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính và của KBNN cấp trên về những nhiệm vụ, giải pháp quản lý điều hành NSNN năm 2012, KBNN Ân Thi đã thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN đảm bảo theo dự toán được giao, đúng chế độ, định mức chi NSNN và theo chỉ đạo của KBNN. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện thanh toán các khoản chi NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư được kịp thời, thuận tiện. Tổng chi NSNN trên địa bàn: 431.206 triệu đồng, trong đó chi Ngân sách Trung ương : 52.701 triệu đồng; Chi ngân sách tỉnh: 190.284 triệu đồng ; chi ngân sách huyện: 142.350 triệu đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản và có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản: 3.800 triệu đồng của 03 dự án đạt 53% kế hoạch); chi ngân sách xã: 45.871 triệu đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng: 11.650 triệu đồng của 17 dự án, đạt 92% kế hoạch).

Trong năm 2012 đơn vị tiếp tục chú trọng việc cải tiến lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, đúng quy định; tiếp tục thực hiện công khai quy trình thủ tục trong giao dịch với khách hàng và thực hiện tốt công tác văn minh, văn hoá nghề kho bạc. Cơ quan luôn đề cao và thực hiện tốt việc đoàn kết nội bộ; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng luôn được đơn vị chú trọng và thực hiện tốt thông qua việc thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN; thực hiện tiết kiệm chi tiêu trong sử dụng kinh phí nội bộ và tài sản cơ quan...

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, KBNN Ân Thi còn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học. Trong năm 2012,  đơn vị đã bảo vệ thành công một đề tài khoa học cấp Ngành: “Hoàn thiện kế toán nợ Chính phủ tại hệ thống KBNN theo định hướng phát triển KBNN đến năm 2020” được xếp loại xuất sắc và đồng thời cũng đã hoàn thành việc nghiên cứu, bảo vệ  thành công một đề án nghiên cứu ứng dụng cấp Ngành, đó là đề tài: “Hoàn thiện kế toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái tại hệ thống KBNN”. Nhìn chung, các đề tài được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện bởi nó có tính khả thi cao và có nhiều khuyến nghị về cơ chế chính sách hiện hành để phù hợp với thông lệ, với các chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh cải cách tài chính công theo hướng hội nhập quốc tế.

Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác này thông qua việc sử dụng tốt chương trình TABMIS; cung cấp các báo cáo thu, chi NSNN cho các đơn vị liên quan, cho Kho bạc Tỉnh được đầy đủ, kịp thời, chính xác và thực hiện tốt hoạt động của hệ thống thanh toán điện tử, đảm bảo công tác thanh toán diễn ra  thông suốt, nhanh chóng và an toàn tiền, tài sản.

Không những thế, KBNN Ân Thi còn chấp hành nghiêm chế độ quản lý kho quỹ hiện hành. Đến thời điểm này, công tác quản lý kho quỹ của đơn vị đã đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối. Trong công tác bảo vệ luôn được đơn vị chú trọng trong việc chấp hành đúng các quy định, chỉ thị về công tác bảo vệ; chấp hành đúng các văn bản quy định về quản lý kinh phí, tài sản nội Ngành; thực hiện tốt công tác trang bị, bảo quản, sử dụng các tài sản được an toàn, đúng quy định; thanh toán chi trả kịp thời các chế độ cho cán bộ công chức.

Cán bộ công chức KBNN Ân Thi luôn chủ động tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  với các chủ đề: Nâng cao đạo đức cách mạng.., Sửa đổi lối làm việc;..nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân...

Do có những thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, KBNN Ân Thi đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng với những đóng góp trong việc phát động và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong những năm qua.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo KBNN Ân Thi, để đạt được những kết quả và thành tích trên đây do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Thứ hai, phải luôn tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của KBNN cấp trên, cấp uỷ đảng chính quyền địa phương và sự phối hợp, giúp đỡ, chia sẻ của các đơn vị có liên quan;

Thứ ba, phải luôn chú trọng đến công tác xây dựng, giữ gìn đoàn kết trong đơn vị. Tất cả các cán bộ trong cơ quan phải phấn đấu vì mục tiêu chung của đơn vị là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trư­ơng, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, các quy chế của cơ quan, của Ngành. Lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu, tiên phong trong vấn đề đoàn kết nội bộ.

Thứ tư, phải thường xuyên quán triệt cho cán bộ trong đơn vị thấy được rằng trước yêu cầu của tình hình mới, công việc mới, mọi người phải luôn thường xuyên nâng cao kiến thức về chính trị, về chuyên môn, về xã hội và thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thể lực thì mới đáp ứng được các yêu cầu đó. Để thực hiện nội dung trên, được sự đồng ý của tổ chức, trong thời qua đơn vị đã cử 07 cán bộ đi học đại học và trên đại học; 100% cán bộ được cử nhiều lần đi tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn do Ngành tổ chức. Đến nay, đơn vị có 09 người có trình độ đại học và trên đại học, chiếm 75% tổng số cán bộ, công chức của đơn vị, trong khi ở thời điểm năm 2005, cán bộ có trình độ đại học của đơn vị mới chỉ chiếm 33% tổng số cán bộ, công chức đơn vị.

Thứ năm, để thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn phải có sự mạnh dạn, sự say mê trong nghiên cứu khoa học; biết lựa chọn vấn đề nghiên cứu đảm bảo tính thời sự, bám sát vào định hướng nghiên cứu của KBNN đưa ra và đảm bảo phù hợp với khả năng của cá nhân và đơn vị. Đặc biệt là phải có sự quan tâm động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo KBNN các cấp. Trong quá trình thực hiện, ban lãnh đạo KBNN Ân Thi nhận thấy công tác nghiên cứu khoa học rất thiết thực không những mang ý nghĩa then chốt đóng góp cho sự phát triển của Ngành, của xã hội mà còn có ý nghĩa, tác dụng trực tiếp đến việc duy trì, nâng cao chất lượng về kiến thức, về giải quyết công việc cho người trực tiếp tham gia nghiên cứu. 

Trong những năm tới, để duy trì thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng công tác nghiệp vụ, KBNN Ân Thi luôn luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ và phát triển đội ngũ cán bộ trí tuệ, năng động, sáng tạo đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.