Kế hoạch hành động của ngành Thuế thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

Việt Dũng

Với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch hành động chỉ đạo toàn Ngành tập trung triển khai Nghị quyết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 120/QĐ-TCT ngày 20/2/2023 ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP nêu rõ, toàn ngành Thuế tập trung chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động; Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục Thuế về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 12/01/2023; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/01/2023 và nội dung của Quyết định này để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; Đồng thời, chủ động kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế theo lĩnh vực được phân công, đảm bảo đạt mục tiêu và yêu cầu.

Đối với các đơn vị trực thuộc, người đứng đầu theo lĩnh vực được phân công tiến hành tổng hợp, báo cáo đánh giá phân tích tình hình thu ngân sách hàng tháng, quý, năm, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý thu ngân sách phù hợp; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, bảo đảm thu đúng, thu đủ kịp thời theo quy định của pháp luật.

Toàn Ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghiên cứu tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí.

Trong đó, cần phân tích đánh giá cụ thể từng địa bàn, khu vực sắc thuế để xác định các khoản thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu; tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với các khoản thu về đất và bất động sản; hóa đơn may mắn và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; chống chuyển giá, trốn thuế, quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế; nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, các ứng dụng đáp ứng được những thay đổi nghiệp vụ quản lý nợ; xây dựng cảnh báo đối với từng địa phương có số nợ thuế tăng cao, có các khoản nợ thuế bất thường để rà soát, xác minh nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.

Cơ quan Thuế các cấp từ Trung ương đến địa phương cần đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế GTGT, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đối với công tác thanh, kiểm tra, Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế cần rà soát kế hoạch thanh, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp; thực hiện công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra nhằm hạn chế tiêu cực.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh tổ chức các buổi đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử, phục vụ việc tra cứu thông tin của người nộp thuế. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế mới để doanh nghiệp hiểu về chính sách thuế.

Kế hoạch yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục đẩy nhanh việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách thuế tạo điều kiện phát triển và tăng cương vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong một số ngành kinh tế chủ lực. Trong đó, lưu ý tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, nhằm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp, thị trường vật liệu xây dựng ổn định, bền vững, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường.

Đối với các dịch vụ khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kế hoạch hành động của ngành Thuế cũng đề ra yêu cầu cần xử lý ngay những bất cập về thuế để các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước...