Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của ngành Thuế

Việt Dũng

Kế hoạch phổ biến, giáo dục phát luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 được Tổng cục Thuế ban hành nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành Thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội.

Triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Tài chính, ngày 18/01/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của ngành Thuế.

Trong đó, Tổng cục Thuế quy định rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện phổ biến đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Tổng cục Thuế, mục đích của Kế hoạch nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành Thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành và thực thi hiệu quả.

Việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ bám sát Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài chính và Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Tài chính; phát huy thế mạnh của hệ thống thuế toàn Ngành; gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

Theo đó, năm 2023, ngành Thuế tiếp tục thực hiện phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đã được áp dụng trong các năm 2020, 2021 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định.

Điển hình như: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Thông tư số 80/2021/TT-BTC, Thông tư số 40/2021/TT-BTC, Thông tư số 100/2021/TT-BTC, Thông tư số 23/2021/TT-BTC…

Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật mới về thuế của Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành trong năm 2022 như: hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp...; Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật mới về thuế ban hành trong năm 2023.

Tại Kế hoạch, Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, các đơn vị chức năng trực thuộc Tổng cục Thuế và Cục thuế các địa phương thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới được ban hành liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các hình thức đã hướng dẫn.