Thông báo tiếp nhận và hỗ trợ người sử dụng ứng dụng triển khai hóa đơn điện tử

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử.

Đầu mối hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục Công nghệ thông tin.
Đầu mối hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục Công nghệ thông tin.

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng.   

Thông báo của Tổng cục Thuế nêu rõ, từ ngày 11/01/2022, đầu mối hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục Công nghệ thông tin.

Cơ quan Thuế hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, đơn vị liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế đang triển khai, cung cấp.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, đối với các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ, Cục Thuế và người nộp thuế liên hệ với Trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử qua email đường dây nóng duongdaynonghddt@gdt.gov.vn và số điện thoại 024.335.99333 để được xử lý.

 

Các vướng mắc trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế triển khai, người sử dụng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục công nghệ thông tin qua Tổng đài hỗ trợ (24/7): 024.730.55999; chọn số máy lẻ cần gọi:

+ Bấm phím 1: Nếu người sử dụng là Doanh nghiệp

+ Bấm phím 2: Nếu người sử dụng là Cá nhân, Hộ kinh doanh

+ Bấm phím 3: Nếu người sử dụng là Đơn vị, Tổ chức khác (bao gồm các Cục Thuế).

+ Bấm phím 0: Để nghe lại dịch vụ