Kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” năm 2023

Việt Dũng

Ngày 20/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 407/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.

Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.
Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.

Theo Quyết định số 407/QĐ-BTC, Kế hoạch bao gồm 03 cấu phần:  1 - Phát triển thể chế; 2 - Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế; 3 - Tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án.

Cụ thể, cấu phần 1 về phát triển thể chế gồm hoạt động: Nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế tiến hành đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi chính sách thuế (thuế liên quan đến tài sản, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước).

Đối với cấu phần 2 về phát triển nghiệp vụ quản lý thuế sẽ bao gồm các hoạt động sau: Tư vấn xây dựng năng lực phân tích và quản lý rủi ro của hệ thống thuế; Đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu tương lai quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu cải cách thủ tục thuế; Tăng cường kết nối, trao đổi thông tin điện tử với các ngành;…

Với cấu phần 3 về tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án gồm các hoạt động của Ban Quản lý dự án; triển khai các cuộc tập huấn, đào tạo, khảo sát, hội thảo… nhằm nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ triển khai dự án...

Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”, trị giá khoảng 4,2 triệu USD do Quỹ Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chính sách của Nhật Bản viện trợ không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.

Dự án nhằm củng cố một số khâu quan trọng trong quy trình quản lý thuế, đặc biệt ở những lĩnh vực có tác động lớn đến tính tuân thủ của người nộp thuế, hiệu quả hoạt động và tính minh bạch.

Khung chính sách thuế cần theo đuổi mục tiêu mở rộng diện thu và tái cân đối giữa các sắc thuế nhằm đảm bảo tác động nhất quán về huy động thu bền vững và giảm gánh nặng do thuế gây ra lên tăng trưởng và công bằng.

Dự án được triển khai từ 2019 đến nay đã góp phần thực hiện chiến lược cải cách chính sách và hành chính thuế, hỗ trợ các hoạt động xây dựng thể chế, chính sách thuế minh bạch, hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế...