Kê khai thuế TNDN và lợi nhuận còn lại có phải nộp ngân sách?

Theo tapchithue.com.vn

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 57844/CT-TTr1 của Cục thuế TP. Hà Nội và Công văn số 512/CV-HANEL của Công ty TNHH MTV Hanel (Hanel) nêu vướng mắc về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và lợi nhuận còn lại (LNCL) phải nộp NSNN. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, ngày 25/11/2015 Tổng cục Thuế có Công văn 4990/TCT-DNL hướng dẫn như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1. Vướng mắc về việc chuyển lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế TNDN để tính thuế TNDN và bù trừ lỗ hoạt động kinh doanh chịu thuế với lãi hoạt động tài chính để phân phối lợi nhuận.

Tại Điều 35, 36 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với DN nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định về doanh thu và thu nhập khác, chi phí hoạt động kinh doanh của DN nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tại điều 38 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP nêu trên quy định về phân phối thu nhập:

“Điều 38. Phân phối thu nhập

Lợi nhuận của DN sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế TNDN, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế TNDN, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau...:”

Tại Điểm 2a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 của các DN quy định tại khoản 1 Điều này (trừ SCIC) là lợi nhuận khi đã nộp thuế hoặc tạm nộp thuế TNDN theo quy định trừ các các khoản phân phối, trích lập các quỹ theo thứ tự sau:Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Hanel căn cứ lợi nhuận kế toán trước thuế (lợi nhuận kế toán của DN được xác định trên cơ sở đã bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động phát sinh tại DN) trừ (-) thuế TNDN phát sinh phải nộp để phân phối, trích lập các quỹ và nộp vào NSNN phần lợi nhuận còn lại của năm 2013, 2014 là phù hợp theo quy định của chế độ kế toán, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP Nghị định số 204/2013/NĐ-CPcủa Chính Phủ và Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.Trường hợp khi Hanel xác định nghĩa vụ thuế TNDN, nếu năm 2013 mà bị lỗ (thu nhập chịu thuế âm) thì được chuyển lỗ sang năm 2014 khi xác định nghĩa vụ thuế TNDN theo quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Về loại trừ khi xác định lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN đối với khoản chênh lệch tỷ giá công nợ phải thu năm 2008, 2009 đã kết chuyển tăng vốn điều lệ năm 2010 nhưng đến 2014 mới thu được tiền.

Tại Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 2. Thu ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”

Căn cứ vào quy định nêu trên lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC nêu trên là lợi nhuận của năm 2013, 2014 sau khi đã phân phối, trích lập các quỹ. Theo báo cáo của Cục thuế TP. Hà Nội tại Công văn số 57844/CT-TTr, khoản chênh lệch tỷ giá công nợ phải thu năm 2008, 2009 đã kết chuyển tăng vốn điều lệ năm 2010 theo quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội nhưng đến 2014 mới thu được tiền là lợi nhuận phát sinh từ các năm 2008, 2009 thì không thuộc diện phải nộp lợi nhuận còn lại khi xác định lợi nhuận phải nộp NSNN năm 2014.