Kho bạc Nhà nước được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BTC (Thông tư 10) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/ 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương với những điểm mới liên quan đến phân loại thành viên; chế tài chấm dứt tư cách thành viên; hình thức báo cáo; niêm yết và quản lý giao dịch…

TPCP tương đương có thể chuyển giao là TPCP niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ảnh Internet.
TPCP tương đương có thể chuyển giao là TPCP niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ảnh Internet.

Thông tư quy định TPCP tương đương có thể chuyển giao là TPCP niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) và được sử dụng để thanh toán thay cho TPCP gốc trong giao dịch TPCP trong trường hợp không có đủ TPCP gốc để thanh toán. TPCP tương đương có thể chuyển giao được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch. SGDCKHN quy định cụ thể về cơ chế sử dụng trái phiếu tương đương có thể chuyển giao trong các giao dịch TPCP.

Về phân loại thành viên, ngoài thành viên giao dịch thông thường và thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường giao dịch TPCP tại Sở GDCKHN quy định tại Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012, Thông tư này bổ sung thêm quy định Kho bạc Nhà nước tham gia thị trường giao dịch TPCP theo quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Kho bạc Nhà nước được thực hiện giao dịch mua bán lại TPCP trên hệ thống giao dịch TPCP tại Sở GDCKNN với thời hạn không quá 3 tháng, nộp giá dịch vụ giao dịch theo quy định của pháp luật được sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do Sở GDCKHN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. 

Thông tư 10 cũng quy định, thành viên báo cáo cho SGDCKHN bằng dữ liệu điện tử thông qua hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin của SGDCKHN. Trong trường hợp cần thiết, SGDCKHN có quyền yêu cầu thành viên báo cáo bằng văn bản.

Về niêm yết và quản lý giao dịch, các loại TPCP niêm yết bao gồm: Trái phiếu Chính phủ; Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu chính quyền địa phương. Thông tư 10 cũng quy định chi tiết giao dịch TPCP tại Sở GDCKHN được thực hiện thông qua thành viên, thanh toán qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và ngân hàng thanh toán.

Liên quan đến giao dịch mua bán thông thường, giao dịch mua bán lại, Thông tư 10 bổ sung quy định kết quả giao dịch phải được báo cáo và nhập vào hệ thống giao dịch trong cùng ngày làm việc sau khi các bên thỏa thuận xong về giao dịch. Thông tin báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của SGDCKHN.

Thông tư 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2017.