Kho bạc Nhà nước hạch toán kịp thời, chính xác các khoản thu ngân sách

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã chủ động điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả, qua đó hạch toán kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

KBNN tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn.
KBNN tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 6 tháng đầu năm 2020, KBNN đã chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách nhà nước (NSNN) thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền để phục vụ việc điều hành thu ngân sách các cấp.

Để thực hiện tốt công tác thu NSNN, KBNN đã phối hợp với cơ quan thuế xây dựng mã định danh khoản thu; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai thí điểm dịch vụ thu phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với đó, KBNN đã mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt tại 4 ngân hàng thương mại cổ phần (gồm Techcombank, SHB, SeAbank, VPbank), góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN…

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN đã thực hiện tốt công tác thu - chi NSNN đảm bảo an toàn, chặt chẽ, kịp thời. Kết quả tính đến hết ngày 30/6/2020, thu ngân sách đạt 668.674 tỷ đồng, bằng 44,22% so với dự toán. Trong đó: Thu nội địa đạt 557.628 tỷ đồng, bằng 44,11% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 20.997 tỷ đồng, bằng 59,65% so với dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 89.743 tỷ đồng, bằng 43,15% so với dự toán (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT).

Cùng với đó, KBNN đã thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Trong đó, đã tăng cường kiểm soát chặt chẽcác khoản chi thường xuyên như: Chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài... trong điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Đến hết ngày 30/6/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát các khoản chi thường xuyên đạt khoảng 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán.

Công tác kiểm soát chi đầu tư cũng được hệ thống KBNN chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán là 26,2 tỷ đồng.

Ngoài triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, KBNN đã chủ động tham mưu với Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc xây dựng và triển khai phương án điều hành ngân quỹ nhà nước theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả. Qua đó, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN bằng VNĐ và ngoại tệ.

KBNN phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thu, chi NSNN để điều chỉnh dự báo ngân quỹ nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại, tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho các địa phương để bù đắp thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách địa phương.

Trên cơ sở kết quả hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, 6 tháng đầu năm 2020, KBNN đã thực hiện nộp 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ vào ngân sách trung ương.

Đặc biệt, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2020, đồng thời, giữ lãi suất TPCP không biến động tăng mạnh và ổn định thị trường, KBNN đã chủ động phối hợp và đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi tích cực tham gia đấu thầu TPCP. Nhờ đó, lãi suất phát hành TPCP không bị tăng đột biến, từng bước bám sát lãi suất giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp và KBNN tăng dần khối lượng vốn huy động đáp ứng nhu cầu chi của NSNN. Tính đến ngày 30/6/2020, KBNN đã huy động được 96.127 tỷ đồng đạt 31,1% kế hoạch năm; kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 14,01năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân là 2,99%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là 7,67 năm.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong những tháng cuối năm 2020, hệ thống KBNN tập trung nguồn lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, KBNN tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị có giao dịch với KBNN trên toàn quốc (phấn đấu đến hết tháng 10/2020 hoàn thành xong công việc này tại tất cả các đơn vị có giao dịch với KBNN).

Trên cơ sở kết quả hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, 6 tháng đầu năm 2020, KBNN đã thực hiện nộp 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ vào ngân sách trung ương.