Kho bạc Nhà nước: Những dấu ấn nổi bật

PV.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018. Nối tiếp những thành quả đã đạt được, bước vào xuân mới 2019 với khí thế mới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục nỗ lực sáng tạo, đồng lòng, chung sức tạo thế và lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa Kho bạc Nhà nước vững vàng phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 2018

Triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và hoàn thành 14 đề án, chính sách; tích cực triển khai theo tiến độ 10 đề án, chính sách và tiếp tục nghiên cứu, triển khai 11 đề án, chính sách trong năm 2019; Nghiên cứu sửa đổi quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của KBNN các cấp.

Đồng thời, KBNN tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng; hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN); chủ động nghiên cứu xây dựng các công cụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; xây dựng hệ thống dự báo luồng tiền, đề án mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường thứ cấp, nhằm quản lý NQNN theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hệ thống KBNN tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, ngày 01/6/2018, hệ thống KBNN đã hoàn thành việc giải thể 43 phòng giao dịch. Đến nay, công việc giao dịch của 43 KBNN cấp tỉnh giải thể phòng giao dịch hoạt động thông suốt, không xảy ra ách tắc; các đơn vị tiếp tục duy trì sự đoàn kết, ổn định.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 103,5 nghìn tỷ đồng, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 25,7% GDP. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 104,3% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 112,5% so với dự toán.

Tính đến 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng so dự toán, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so số báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 25,7% GDP. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 104,3% so dự toán; thu ngân sách địa phương về tổng thể đạt 112,5% so dự toán.

Công tác kiểm soát chi cũng đạt những kết quả khả quan, các nhiệm vụ chi cũng đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu là 25-26%), chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%).

Thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện trên 14,1 nghìn khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 35,2 tỷ đồng; đã từ chối thanh toán gần 59 tỷ đồng chi đầu tư phát triển do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Để đạt mục tiêu huy động vốn cho cân đối NSNN và phát triển thị trường, đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất chung, trong năm 2018, KBNN tham mưu Bộ Tài chính điều chỉnh giảm nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành TPCP, góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu lại nợ công theo hướng an toàn, bền vững. Đồng thời, chủ trương sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung ương vay để giảm áp lực huy động từ thị trường, ổn định lãi suất. Biện pháp này đã giúp tiết kiệm cho NSNN gần 1.600 tỷ đồng trả lãi năm 2019 của NSNN. Nếu so với năm 2017, chi phí vay năm 2018 giảm, giúp tiết kiệm cho NSNN gần 2.500 tỷ đồng trả lãi hàng năm.

Trên các "mặt trận" công tác khác cũng được KBNN sát sao, đẩy mạnh triển khai. Lấy khách hàng, người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách là trọng tâm của cải cách hành chính (CCHC), trong năm 2018, hệ thống KBNN đã nỗ lực CCHC trên các lĩnh vực, tập trung hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ; tinh giản bộ máy… nhằm xây dựng hệ thống KBNN hiện đại, hoạt động an toàn và hiệu quả.

Tập trung nguồn lực, đồng lòng chung sức thực hiện nhiệm vụ 2019

Năm 2019, nối tiếp những thành quả đã đạt được, KBNN tập trung nguồn lực, đồng lòng chung sức hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Theo đó, KBNN tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn; Phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu, thí điểm phát hành các mã trái phiếu chuẩn, phát hành trái phiếu hỗ trợ thanh khoản cho nhà tạo lập thị trường khi có nhu cầu; Điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp; thanh toán TPCP đến hạn đảm bảo an toàn, chính xác và thuận lợi cho chủ sở hữu trái phiếu. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Phấn đấu 100% các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2019; Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019, 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tham gia dịch vụ công mức độ 4; Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Năm 2019, KBNN đặt mục tiêu triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN như: Nghiên cứu xây dựng kiến trúc các hệ thống công nghệ thông tin của KBNN theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số; xây dựng và triển khai hệ thống Tổng kế toán nhà nước; nâng cấp ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN... Cùng với đó, KBNN tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy KBNN các cấp, trong đó tập trung phương án tổ chức lại các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, KBNN khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Triển khai thí điểm đề án xác định vị trí việc làm gắn với đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số KPI trong hệ thống KBNN.

Đồng thời, KBNN tập trung thực hiện tốt dự toán thu, chi NSNN năm 2019 đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; triển khai đúng tiến độ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành, danh mục dự toán tài sản, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, giải ngân vốn kịp thời, đảm bảo thực hiện 100% danh mục kế hoạch và thực hiện giải ngân đạt trên 95% dự toán được giao. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thanh tra đối với các khoản chi thường xuyên; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra đối với các đơn vị sử dụng NSNN có biểu hiện nghi ngờ lợi dụng, chiếm đoạt tiền NSNN phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị KBNN…PV.

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
2. Quyết định 516/QĐ-BTC về việc giải thể 43 phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh;
3. Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của hệ thống Kho bạc Nhà nước.