Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi 5 tháng đầu năm

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 234.289 tỷ đồng đạt 33,3% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 5 năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 59.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 3.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 4,5 tỷ đồng.

Công tác chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước đến hết ngày 31/5/2014 đạt khoảng 94.811,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 52.045 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 33.721,7 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 9.044,8 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 55 tỷ đồng do chủ đầu tư để nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Tính đến ngày 27/5/2014, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 124.984,4 tỷ đồng, đạt 59,5% so với kế hoạch. Riêng tháng 5/2014, huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 22.203,1 tỷ đồng.