Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hoà triển khai ứng dụng công nghệ thông tin


Nhờ triển khai, vận hành tốt các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Khánh Hòa giúp lượng chứng từ giấy đã giảm đi rất nhiều, đồng thời rút ngắn được thời gian kiểm soát các hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn ngân sách nhà nước nên đã giúp nâng cao hiệu suất lao động của các công chức trong đơn vị.

Công chức Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thao tác trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Ánh Nguyệt
Công chức Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thao tác trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Ánh Nguyệt

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 (theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ), các hoạt động cải cách, hiện đại hóa của KBNN được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ trên các mặt cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và CNTT.

Theo đó, KBNN tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ, huy động vốn, tổng kế toán nhà nước và hình thành kho bạc điện tử.

KBNN tỉnh Khánh Hòa triển khai ứng dụng CNTT của KBNN phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử; trong đó Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số đóng vai trò cốt lõi, có sự kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống khác có liên quan.

Việc thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống KBNN tỉnh Khánh Hòa hướng tới việc cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn cho người dân, doanh nghiệp, đối tượng sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN.

Cụ thể, trong lĩnh vực thu ngân sách, người nộp thuế có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán điện tử của ngân hàng để nộp trực tiếp vào tài khoản của kho bạc, không thực hiện nộp tiền mặt. Trong lĩnh vực chi ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách sẽ gửi hồ sơ thông qua phương thức điện tử thay cho phương thức thủ công hiện nay là đến tận trụ sở kho bạc để nộp hồ sơ.

Để cùng hệ thống KBNN trong cả nước thực hiện mục tiêu trở thành kho bạc số, KBNN Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với kho bạc về định hướng, bước đi, mục tiêu đề ra để nâng cao nhận thức, chủ động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện kho bạc số.

 

Việc thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống KBNN tỉnh Khánh Hòa hướng tới việc cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn cho người dân, doanh nghiệp, đối tượng sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN.

 

Đồng thời, thực hiện tốt liên thông các ứng dụng nghiệp vụ (Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - thanh toán song phương điện tử - Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN; tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với kho bạc và phản hồi kịp thời để KBNN hoàn thiện liên thông dữ liệu số.

Từ nền tảng thành công này, năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng được KBNN đặt ra là xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 đặt nền móng cho việc hình thành kho bạc số vào năm 2030.

Theo đó, hệ thống KBNN tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn hệ thống KBNN.

Bên cạnh đó, hoàn thiện các hệ thống và giải pháp an toàn bảo mật, dự phòng rủi ro, đảm bảo hệ thống CNTT luôn được vận hành an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.