Kho bạc Nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi

Thái Hằng

Để đảm bảo việc kiểm soát chi được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, thông suốt và liên tục trong thời điểm cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ kiểm soát chi; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương quán triệt cán bộ công chức trong toàn hệ thống nâng cao vai trò trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện quy chế, quy trình kiểm soát chi; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện kiểm soát chi. Cùng với đó, KBNN Trung ương yêu cầu KBNN các cấp lưu ý triển khai những vấn đề cụ thể sau:

- Thông báo cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án biết để cùng phối hợp thực hiện, cụ thể là tạm ứng, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác khóa sổ kế toán niên độ 2019 trên TABMIS.

- Bố trí cán bộ làm việc liên tục vào các ngày gần hết thời hạn tạm ứng, thanh toán, đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và thực hiện kiểm soát thanh toán vốn kịp thời, tạo điều kiện để các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án hoàn thành nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch về mục đích, lợi ích dịch vụ công mang lại và hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, để đảm bảo việc triển khai dịch vụ công đạt tỷ lệ theo đúng mục tiêu đã đề ra.

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm hỗ trợ các đơn vị giao dịch tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên theo đúng quy định, tuyệt đối không được chi vượt dự toán; không thực hiện chi NSNN đối với các khoản chi không có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

- Tập trung chỉ đạo các phòng, bộ phận kiểm soát chi tại các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư theo đúng quy định. Việc kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định.

- Thực hiện kiểm soát xác nhận thanh toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định hiện hành và hướng dẫn của KBNN tại Công văn số 5324/KBNN-KSC ngày 09/10/2019 về một số lưu ý trong kiểm soát, xác nhận và hạch toán ghi thu ghi chi dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Đối với các chương trình, dự án mở tài khoản nguồn tại KBNN, hướng dẫn chủ dự án làm thủ tục hạch toán ghi thu ghi chi đồng thời với chứng từ đề nghị thanh toán cho đơn vị thụ hưởng.

- Kiểm soát chặt giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và kế hoạch vốn nước ngoài cho vay lại một cách độc lập, không để ảnh hưởng, làm chậm tiến độ giải ngân các dự án; Đôn đốc Ban quản lý dự án thực hiện ghi thu ghi chi NSNN vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài kịp thời đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

- Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng bằng văn bản theo đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

- Định kỳ thực hiện báo cáo tình hình tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó báo cáo chi tiết các khoản tạm ứng đã quá hạn mà không thực hiện thu hồi được, nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý thu hồi tạm ứng; đối với các dự án thuộc UBND các cấp quản lý, KBNN tỉnh báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính để có biện pháp xử lý số dư tạm ứng chưa thu hồi.