Kho bạc Nhà nước Yên Bái quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Anh Thư

2 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và hệ thống các ngân hàng thương mại tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn và thực hiện hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định. Theo đó, tính đến ngày 24/2/2022, số thực thu ngân sách trên địa bàn là 712 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 15% kế hoạch tỉnh giao.

Kho bạc nhà nước Yên Bái tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách
Kho bạc nhà nước Yên Bái tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách

Trong công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước Yên Bái đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ; đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Công điện số 10/CĐ-KBNN ngày 19/8/2021 của Kho bạc nhà nước.

Theo Kho bạc Nhà nước Yên Bái, tổng chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 24/02/2022 là 2.784 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước Yên Bái luôn quán triệt cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của địa phương; Kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền; tham mưu xử lý dứt điểm tình trạng dư tạm ứng kéo dài tồn đọng qua nhiều năm…

Bên cạnh đó, công tác quản lý kho quỹ cũng được Kho bạc Nhà nước Yên Bái thực hiện đảm bảo an toàn, đúng nguyên tắc vận chuyển hàng đặc biệt. Doanh số thu tiền mặt đến tháng 02/2022 toàn tỉnh là 27 tỷ đồng, trong đó thu từ khách hàng 15 tỷ đồng, lĩnh tiền mặt từ Ngân hàng là 12 tỷ đồng.

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Yên Bái cho biết, năm 2021, số thực thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 đạt 3.967 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 99% kế hoạch tỉnh giao. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Yên Bái thực hiện kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ, tiêu chuẩn, định mức. Trong tháng 12 năm 2021, Kho bạc Nhà nước Yên Bái đã trả lại và hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh thủ tục thanh toán 4.781 món với tổng số tiền là 223 tỷ đồng.