Những trường hợp Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán vốn đầu tư

Lan Anh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) nơi giao dịch được phép tạm dừng thanh toán vốn, có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư trong các trường hợp: những khoản thanh toán hoặc từ chối thanh toán; trả lời các vướng mắc của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn; phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan thu hồi số vốn sử dụng sai mục đích, sai đối tượng, trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước; đồng thời, báo cáo cơ quan chủ quản và KBNN cấp trên để tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính xem xét, xử lý.

Cán bộ, công chức KBNN kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.
Cán bộ, công chức KBNN kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Quy định trên được đề cập cụ thể tại Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN vừa được KBNN ban hành kèm theo Quyết định số 890/QĐ-KBNN ngày 2/3/2022 của KBNN.

Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN cũng nêu rõ, chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP, cơ quan chủ quản có thể thay mặt chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư không ở trong nước, được mở tài khoản thanh toán vốn đầu tư tại KBNN nơi giao dịch thuận tiện cho chủ đầu tư.

KBNN nơi giao dịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chứng từ do chủ đầu tư gửi đến theo cách thức quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 3519/QĐ-KBNN của Tổng Giám đốc KBNN ban hành quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước tại KBNN cấp tỉnh và Quyết định số 2899/QĐ KBNN của Tổng Giám đốc KBNN ban hành kèm theo quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN tại KBNN cấp huyện không có tổ chức phòng. Đồng thời, thực hiện kiểm soát thanh toán trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, theo nguyên tắc thanh toán và quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định của pháp luật hiện hành và Quy trình này.

Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch cũng được phép tạm dừng thanh toán vốn, có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư trong các trường hợp: Những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối thanh toán; trả lời các vướng mắc của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn; phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan thu hồi số vốn sử dụng sai mục đích, sai đối tượng, trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, đồng thời báo cáo cơ quan chủ quản và KBNN cấp trên để tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính xem xét, xử lý.

Sau khi đã làm thủ tục thanh toán, trường hợp phát hiện hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư chưa đảm bảo đúng chế độ hoặc thiếu hồ sơ theo quy định, KBNN nơi giao dịch từ chối thanh toán và chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ đầu tư, KBNN nơi giao dịch phải có văn bản thông báo cụ thể lý do từ chối thanh toán, gửi một lần cho chủ đầu tư để hoàn thiện, bổ sung theo quy định.

Nếu quá thời hạn quy định mà không được trả lời hoặc được trả lời mà thấy chưa phù hợp với quy định hiện hành, KBNN nơi giao dịch báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn và báo cáo cơ quan tải chính để xem xét, xử lý.

Ngoài ra, Quy trình kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua hệ thống KBNN quy định rõ, vốn đầu tư công thanh toán cho từng công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không được vượt dự toán được duyệt đối với trường hợp chỉ định thầu, trường hợp tự thực hiện hoặc thực hiện không theo hợp đồng.

Tổng số vốn thanh toán cho nhiệm vụ, dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số vốn đầu tư công giải ngân cho nhiệm vụ, dự án trong năm cho các công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không vượt vốn kế hoạch trong năm đã bố trí cho dự án.

Đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng, giá trị hợp đồng không được vượt giá trị gói thầu (hoặc khoản mục chi phi); giá trị thanh toán không vượt giá trị hợp đồng đã ký hoặc hợp đồng điều chỉnh.