Khối Tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính ký giao ước thi đua

Trần Huyền

Ngày 23/5/2023, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Khối thi đua các Tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính đã bầu Khối trưởng, Khối phó và ký kết giao ước thi đua giữa các tổng cục.

Lãnh đạo 5 tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua.
Lãnh đạo 5 tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua.

Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân; Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 104/QĐ-BTC ngày 3/2/2023 của Bộ Tài chính về thành lập các khối thi đua thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc tuyến khen thưởng Bộ Tài chính, trong đó có Khối thi đua các Tổng cục gồm 5 đơn vị: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại diện các đơn vị đã thống nhất bầu Kho bạc Nhà nước giữ vai trò Khối trưởng và Tổng cục Dự trữ Nhà nước làm Khối phó.

Theo quy định, Khối trưởng sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Tài chính về hoạt động của Khối thi đua theo quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

Khối trưởng còn có nhiệm vụ tổ chức phát động thi đua trong Khối thi đua: Tổ chức cho các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên trong Khối cụ thể hóa các tiêu chí thi đua, xây dựng thang bảng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thành viên; chủ trì chấm điểm thi đua hàng năm cho các đơn vị thành viên trong Khối thi đua, báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối hàng năm theo quy định.

Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết năm để đánh giá kết quả hoạt động của Khối thi đua; bầu chọn, suy tôn đơn vị tiêu biểu để đề nghị “Cờ thi đua của Chính phủ”; chủ trì tổ chức bầu Trưởng, Phó Khối khi kết thúc nhiệm kỳ; thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong Khối thi đua.

Khối phó có nhiệm vụ phối hợp với Trưởng khối thống nhất chương trình, kế hoạch và các nội dung hoạt động của Khối thi đua trong năm; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động; thay mặt Trưởng khối giải quyết một số công việc khi Trưởng Khối ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong Khối thi đua.

Nhân dịp này, Lãnh đạo 5 Tổng cục đã ký kết giao ước thi đua giữa các tổng cục.