Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh:

Kiến nghị Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được bảo lãnh bán, cho thuê nhà

Thanh Sơn

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa kiến nghị cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Hiện nay, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Theo HoREA để nhận thức thống nhất khái niệm cần được giải thích cụ thể "ngân hàng thương mại" bao gồm cả ngân hàng thương mại trong nước; ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài (là loại hình ngân hàng thương mại, theo quy định tại khoản 8 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam, theo khoản 9 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng).

Cũng theo HoREA, Thông tư số 07/2015/TT-NHNN đã quy định Ngân hàng Nhà nước chỉ quy định ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, mà không đề cập đến ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài (cũng là ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 8 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Do vậy, nếu không được quy định rõ thì các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không được thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Nội dung điều 12 này cũng không phù hợp với chính điều 1 của Thông tư 07/2015/TT-NHNN về phạm vi điều chỉnh của "Thông tư này quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng".

Việc cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai rất có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, và tăng cường nguồn lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích khái niệm "ngân hàng thương mại" thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, theo khoản 1 điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 theo hướng bao gồm cả ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 theo hướng cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.