Kiến nghị công khai danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí

Bảo Thương

Sáng 23/5/2023, tại Kỳ họp thứ 5, trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban TCNS kiến nghị công khai trên các phương tiện thông tin danh sách các Bộ, ngành, địa phương chậm ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022, 2023 và các tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí, vi phạm các quy định về THTK, CLP.

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác THTK, CLP năm 2022.
Chủ nhiệm Ủy ban TCNS của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác THTK, CLP năm 2022.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Lê Quang Mạnh, Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với Báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương để đạt được những kết quả tích cực trong THTK, CLP năm 2022. Ủy ban TCNS đánh giá cao việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN); tiết kiệm triệt để chi NSNN, cắt, giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Một số doanh nghiệp có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh và đầu tư 5.941 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội tiết kiệm 1.416 tỷ đồng...

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS cũng đánh giá Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm nhiều hơn cho công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được tăng cường. Nhiều giải pháp trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản được triển khai có hiệu quả, góp phần chống thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. “Tình trạng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chậm ban hành chương trình THTK, CLP chưa được khắc phục, diễn ra nhiều năm, cho thấy người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chưa coi trọng, chưa chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc xây dựng, triển khai Chương trình THTK, CLP trong Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, làm ảnh hưởng đến việc triển khai và kết quả thực hiện Chương trình tổng thể THTK, CLP của Chính phủ”, Chủ nhiệm Ủy ban TCNS nhấn mạnh.

Từ việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong THTK, CLP, Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban TCNS đã đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện ngay. Đáng chú ý, Ủy ban TCNS kiến nghị Chính phủ công khai trên các phương tiện thông tin danh sách các Bộ, ngành, địa phương chậm ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022, 2023 và các tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí, vi phạm các quy định về THTK, CLP.

Quang cảnh phiên họp sáng 23/5/2023.
Quang cảnh phiên họp sáng 23/5/2023.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn; tập trung hoàn thành các chuẩn mực kế toán, phương pháp thống kê, thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng, tới năm 2025 cơ bản hoàn thành các chuẩn mực kế toán và công khai Báo cáo tài chính nhà nước; Khẩn trương triển khai kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, Ủy ban TCNS đề xuất phải có giải pháp khắc phục ngay tình trạng phân bổ, giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm; bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, 03 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội...