Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai, xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Việt Hoàng

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 857/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của Quốc hội...

Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Phó Trưởng ban là Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thành viên Ban chỉ đạo có đại diện Lãnh đạo các Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước... Cơ quan trường trực của Ban Chỉ đạo là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chính phủ yêu cầu, các cơ quan có thành viên Ban chỉ đạo gửi Văn bản cử đại diện Lãnh đạo tham gia về Bộ Tài nguyên và Môi trương trước ngày 22/7/2022 để tổng hợp.

Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc bộ, ngành mình góp ý vào dự án trong quá trình soạn thảo Luật.

Quyết định cũng quy định rõ, Trưởng ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng kinh phí, cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do cơ quan  đang công tác quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.