Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

PV. (Tổng hợp)

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, bổ sung kinh phí còn thiếu năm 2016, năm 2017 và bổ sung kinh phí năm 2018 về hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Bộ Tài chính giải đáp kiến nghị cử tri về kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2014, năm 2015, năm 2016. Nguồn: Internet
Bộ Tài chính giải đáp kiến nghị cử tri về kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2014, năm 2015, năm 2016. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính cho biết, về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2016 theo chế độ quy định, dựa trên các công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Công văn số 106/BC-BLĐTBXH ngày 16/12/2016 về việc phân loại đối tượng hộ nghèo cả nước cuối năm 2015 và Công văn số 553/BTXH-CSBTXH ngày 29/9/2017 cung cấp số liệu hộ chính sách xã hội năm 2015, năm 2016) và báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 4517/UBND-KT ngày 11/12/2017, thì Bộ Tài chính đã bố trí kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai là 29.668 triệu đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội, hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập năm 2016.

Đối với kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2016, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chủ động sử dụng ngân sách địa phương thực hiện.

Như vậy, đến nay, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2016 đã được ngân sách trung ương bổ sung đủ cho tỉnh Gia Lai theo quy định.

Về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2017, Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 106/BC-BLĐTBXH ngày 16/12/2016 về việc phân loại đối tượng hộ nghèo cả nước cuối năm 2015, ngày 04/5/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5746/BTC-NSNN bổ sung có mục tiêu năm 2017 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Gia Lai để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2017 trên địa bàn số tiền 29.200 triệu đồng (toàn bộ kinh phí dự kiến thực hiện chính sách cho hộ gia đình nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ gia đình chính sách); Đồng thời đề nghị Tỉnh, kết thúc năm 2017 có báo cáo kết quả thực hiện chính sách gửi Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.

Tiếp đó, đến ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính có văn bản số 3643/BTC-NSNN đề nghị UBND tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2016 và năm 2017 (trong đó có chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội).

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2017 của Tỉnh (công văn số 4517/UBND-KT ngày 11/12/2017 của tỉnh Gia Lai gửi Bộ Tài chính là báo cáo dự kiến kinh phí thực hiện chính sách năm 2017), nên Bộ Tài chính chưa có cơ sở để xử lý.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Gia Lai có báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách năm 2017 như đề nghị tại Văn bản số 5746/BTC-NSNN ngày 04/5/2017 và văn bản số 3643/BTC-NSNN ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính; Trên cơ sở báo cáo của Tỉnh, Bộ Tài chính sẽ xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn cho biết, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó phần kinh phí thực hiện chính sách năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương (trong đó có tỉnh Gia Lai).

Dự toán đã bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018 theo nguyên tắc hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (tỉnh Gia Lai được bố trí 16.380 triệu đồng).

Vì vậy, kết thúc năm 2018, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Gia Lai gửi báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018 (báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện) để xử lý theo quy định.