VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Báo cáo giám sát giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Báo cáo giám sát giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán

Báo cáo giám sát giao dịch bất thường là một trong những nhiệm vụ cần thực hiện khi phát hiện ra các nghi vấn trong giao dịch chứng khoán.

Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Chấm dứt bắt buộc hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Ông Biden chính thức đắc cử, chứng khoán Mỹ lên điểm mạnh trong tuần

Năm 2020, thanh khoản của thị trường chứng khoán phái sinh tăng gần 80%

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2020/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Trong đó, tại Điều 14, đã quy định rõ việc báo cáo giám sát giao dịch bất thường.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 95/2020/TT-BTC, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo giám sát giao dịch bất thường khi phát hiện các giao dịch nghi vấn trong vòng 24 giờ kể từ khi Sở giao dịch chứng khoán có kết quả phân tích giao dịch bất thường, đồng thời báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đối với báo cáo giám sát giao dịch bất thường này, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm lập báo cáo phân tích riêng từng vụ việc, nêu rõ dấu hiệu nghi vấn, các thông tin có liên quan, ý kiến đánh giá và đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Phương thức gửi và nhận báo cáo giám sát giao dịch bất thường thực hiện theo qui định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này. Cụ thể, được lập dưới hình thức văn bản và tệp dữ liệu điện tử. Riêng báo cáo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 chỉ cần gửi dưới dạng tệp dữ liệu điện tử.

Các báo cáo trên được gửi dưới dạng tệp dữ liệu điện tử trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con đều áp dụng chương trình chữ ký điện tử.

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con có trách nhiệm lưu giữ thông tin đã báo cáo theo quy định của pháp luật.

Các quy định về báo cáo giám sát giao dịch bất thường bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM