VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
HOSE yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

HOSE yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có Văn bản số 792/SGDHCM-NY gửi các tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK).

HOSE đang phối hợp các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

HOSE nhắc nhở các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính quý I/2022

HOSE loại bỏ cổ phiếu SPI thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

HOSE đưa cổ phiếu PMG và SJD vào diện kiểm soát đặc biệt

Văn bản số 792/SGDHCM-NY của HOSE nêu rõ, thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 2581/UBCK-GSĐC ngày 06/05/2022 về việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, cộng bố thông tin trên thị trường chứng khoán, HOSE đề nghị các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức niêm yết nghiêm túc thực hiện công bố thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành.

HOSE cho biết, Sở sẽ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 06/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có Công văn số 2581/UBCK-GSĐC về tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên TTCK. Theo đó, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo TTCK hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên TTCK thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK và các quy định có liên quan.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này và các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM