Miễn, giảm nhiều loại phí hàng hải

Ngọc Ánh

Tại Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021, Bộ Tài chính quy định miễn, giảm nhiều loại phí lĩnh vực hàng hải; trong đó nội dung miễn phí đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ, neo đậu hoặc hành trình đến vị trí kiểm dịch, cách ly để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước được thực hiện ngày từ ngày 27/8/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 27/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Thông tư số 74/2021/TT-BTC đã điều chỉnh giảm các mức thu phí và thời gian thực hiện giảm phí trong lĩnh vực hàng hải. Trong hoạt động hàng hải quốc tế, tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu phí trọng tải tàu, thuyền bằng 50%; kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 áp dụng mức thu bằng 80% mức quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC. Từ ngày 01/01/2024 trở đi áp dụng mức thu phí quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Đối với tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 60% kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021. Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 80% mức thu phí tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Thông tư số 74/2021/TT-BTC cũng điều chỉnh giảm phí bảo đảm hàng hải. Theo đó, tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021 nộp 50% mức thu phí; Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 nộp 80% mức thu phí quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức phí bằng 60% mức thu phí quy định; Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023, tàu thuyền có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Đối với phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước, Thông tư số 74/2021/TT-BTC quy định, tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021; bằng 80% từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Thông tư số 74/2021/TT-BTC cũng sửa đổi, bổ sung quy định về người nộp phí được miễn phí trọng tải tàu, thuyền; phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, thuyền; phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu, thuyền trong hoạt động hàng hải quốc tế và hoạt động hàng hải nội địa.

Thông tư số 74/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2021. Riêng nội dung miễn phí (phí trọng tải tàu thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo, đậu) đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ, neo đậu hoặc hành trình đến vị trí kiểm dịch, cách ly để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  được thực hiện kể từ ngày ký (ngày 27/8/2021).