Mua sắm tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức bị phạt bao nhiêu?


Đó là một trong những nội dung trong quy định về vi phạm hành chính đối với các quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

Phạt đến 20 triệu đồng nếu mua sắm tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức. Nguồn: internet
Phạt đến 20 triệu đồng nếu mua sắm tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức. Nguồn: internet

Phạt đến 20 triệu đồng

Theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định sẽ bị phạt tiền theo các mức sau:

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị vượt dưới 50 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên.

Không những thế, tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản đầu tư, mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức.

Xác định giá trị vượt tiêu chuẩn, định mức

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP cũng hướng dẫn xác định phần giá trị vượt so với tiêu chuẩn, định mức để làm căn cứ xử phạt. Theo đó, trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản là xe ô tô, máy móc, thiết bị, tài sản khác vượt về số lượng so với tiêu chuẩn, định mức thì giá trị vượt/01 đơn vị tài sản được xác định bằng đơn giá của tài sản đó theo giá mua ghi trên hóa đơn hoặc hợp đồng mua sắm tài sản.

Trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản là xe ô tô, máy móc, thiết bị, tài sản khác đúng về số lượng nhưng vượt về mức giá so với tiêu chuẩn, định mức thì giá trị vượt được xác định bằng giá trị của tài sản theo giá mua ghi trên hóa đơn hoặc hợp đồng mua sắm tài sản trừ đi (-) giá trị tài sản theo tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp đầu tư, mua sắm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp vượt tiêu chuẩn, định mức thì giá trị vượt được xác định bằng chênh lệch giữa diện tích thực tế trừ đi (-) diện tích được sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức nhân với (x) đơn giá mua bình quân theo hóa đơn (hoặc theo hợp đồng mua sắm tài sản).