Mức tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2013

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bà Nguyễn Phương Loan (phuongvyphuongvytranthi@...) hỏi: Từ 1/7/2013 đến nay, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp 1 lần khi sinh con đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước tính theo mức lương 1.150.000 đồng hay 1.050.000 đồng?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam trả lời bà Nguyễn Phương Loan như sau:

Điều 34 Luật BHXH quy định lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
 
Khoản 2 Điều 37 Luật BHXH quy định mức hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu tại gia đình, bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Tại Khoản 8, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung làm căn cứ tính đóng và hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH từ ngày 1/7/2013 được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Với quy định nêu trên thì từ ngày 1/7/2013 trở đi đến khi có quy định mới về mức lương cơ sở, trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định là 1.150.000 đồng.