Năm 2011 tăng lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp

Theo Chinhphu.vn

Năm 2011 sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức lương tối thiểu vùng sắp tới sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 100.000 - 370.000 đồng/tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (gọi chung là doanh nghiệp trong nước).
 
Mức lương tối thiểu cho lao động làm việc ở các đơn vị trên được chia theo 4 vùng. Cụ thể như sau:
 
Vùng
Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong nước
Mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức hiện tại (đồng/tháng)
Mức áp dụng năm 2011 (đồng/tháng)
Mức hiện tại (đồng/tháng)
Mức áp dụng năm 2011 (đồng/tháng)
I
980.000
1.350.000
1.340.000
1.550.000
II
880.000
1.200.000
1.190.000
1.350.000
III
810.000
1.050.000
1.040.000
1.170.000
IV
730.000
830.000
1.000.000
 
 
Như vậy, mức lương tối thiểu vùng sắp tới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 100.000 - 370.000 đồng/tháng.
 
Khuyến khích doanh nghiệp trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng
 
Mức lương tối thiểu vùng được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền.
 
Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức tiền lương thấp nhất phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng.
 
Nghị định quy định thời gian bắt đầu áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới sẽ được chia theo 2 địa bàn, với 2 mốc thời gian khác nhau là từ ngày 1/1/2011 và từ ngày 1/7/2011.