Năm 2017, Bảo Việt đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 28.876 tỷ đồng

PV.

Ngày 26/5/2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các cổ đông Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, tăng 2% so với kế hoạch

Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững trên mọi mặt hoạt động. Để đạt được các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2016-2020, Bảo Việt tập trung đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu hội nhập và cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh mới; giữ vững cam kết của mình đối với khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng; tạo sức bật mới cho chặng đường phát triển tiếp theo.”

Với việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh trong năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được các kết quả hết sức khả quan, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua (8%). Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Bên cạnh việc thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, Bảo Việt còn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 15.000 tỷ đồng.

Cán đích tổng doanh thu hợp nhất vượt 1 tỷ USD

Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 25.675 tỷ đồng(*), vượt kế hoạch 14,1%, tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn tăng mạnh, đạt 72.996 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016, tăng gần 14.500 tỷ đồng (24,7%) so với thời điểm cuối năm 2015.

Năm 2016, Công ty Mẹ đạt tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, hoàn thành 101,7% kế hoạch, tăng trưởng 1,9% so với năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bứt phá ấn tượng, tăng trưởng hai con số, với tổng doanh thu đạt 7.669 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2015.

Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.565 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6%. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, tổng doanh thu đạt 17.117 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2015, trong đó doanh thu khai thác mới đạt 3.056 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3%. Lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính đạt sự tăng trưởng ổn định, hiệu quả.

Đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 28.876 tỷ đồng trong năm 2017

Với mốc doanh thu 1 tỷ USD đã đạt được trong năm 2016, hướng tới mục tiêu “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 28.876 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 2,6%.
Tổng doanh thu củaCông ty Mẹ năm 2017 dự kiến đạt 1.533 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ Công ty Mẹ dự kiến đạt 15,1%. Với tỷ suất lợi nhuận này, Bảo Việt luôn đảm bảo nguồn vốn tích lũy cho các bước phát triển tiếp theo của Tập đoàn cũng như mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho các cổ đông.
Để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017, Bảo Việt sẽ tập trung vào các giải pháp tăng cường năng lực tài chính cho Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên để chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau này; Đầu tư mạnh vào hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và an toàn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống cũng như yêu cầu quản trị điều hành tập trung trong thời đại kinh doanh công nghệ số.
Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh tập trung, đầu tư mạnh cho công tác đào tạo gắn với công tác quản trị nguồn nhân lực; Đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và gói sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm, đầu tư, tài chính, ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; Mở rộng quy mô, mạng lưới kinh doanh, phát triển thương hiệu cũng như phát triển hệ thống phân phối đa kênh.

Dẫn đầu cả thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong Quý I/2017

Quý I/2017, Bảo Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; tổng doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ ước đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch năm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (79%), đạt 5.584 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,5%, đóng góp 1.379 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý I. Công ty Mẹ ước đạt 360 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Theo số liệu của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Quý I/2017, doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.622 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường, thể hiện vai trò doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu với tổng doanh thu phí đạt 1.834 tỷ đồng (**), tăng trưởng 17,2%, chiếm 19,4% thị phần.

Theo số liệu của Nhóm chuyên gia Actuary (AWG), doanh thu khai thác mới toàn thị trường Quý I ước đạt 4.209 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí số 1 thị trường về doanh thu khai thác mới với 21,1% thị phần, doanh thu khai thác mới ước đạt 702 tỷ đồng (+33,7%). Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 3.590 tỷ đồng (+32,1%).

Chuẩn bị ra mắt mô hình Baoviet One-Stop Shop

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, tối đa hóa các tiện ích đối với dịch vụ cung cấp, Bảo Việt đang chuẩn bị xây dựng mô hình Baoviet One-Stop Shop.

Baoviet One-Stop Shop được vận hành theo mô hình như một cửa hàng tiện ích với đầy đủ các sản phẩm có thể thỏa mãn các nhu cầu về bảo hiểm, đầu tư, tài chính, ngân hàng tại cùng một địa điểm. Baoviet One-Stop Shop hướng tới những trải nghiệm mới mẻ, đa tiện ích với không gian bán lẻ qua những sản phẩm dịch vụ của Bảo Việt, hướng tới khách hàng cá nhân.

Baoviet One-Stop Shop sẽ sớm được ra mắt tại địa điểm có nhiều định chế tài chính đóng trụ sở, vị trí thuận tiện cho việc đi lại, giao dịch và phát triển kinh doanh.

Ra mắt phiên bản video, ứng dụng công nghệ đa nền tảng trong Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững 2016

Tại phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đã giới thiệu Báo cáo Tích hợp năm 2016 và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016.

Nằm trong mục tiêu xanh hóa các hoạt động kinh doanh, Bảo Việt đã giảm số lượng báo cáo bản in và thay vào đó là các báo cáo phiên bản điện tử trên ứng dụng di động, website (Responsive Web, Android - IOS Applications), được lập trình với giao diện linh hoạt, tương thích với nhiều thiết bị kỹ thuật số.

Việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong phát hành hai báo cáo giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như các cổ đông có thể dễ dàng tìm hiểu, cập nhật và lưu trữ thông tin về Tập đoàn Bảo Việt. Với ứng dụng này, các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, những thành viên quan tâm tới Bảo Việt có thể được tiếp cận thông tin nhanh chóng và tiện lợi về doanh nghiệp.

Với mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam, Bảo Việt đã tiên phong lập Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 theo chuẩn mực quốc tế mới nhất GRI Standards với một số chỉ tiêu trọng yếu được tiên phong đảm bảo bởi Khối Kiểm toán nội bộ, Tập đoàn Bảo Việt.