Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỷ đồng

Song Ngư

Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2020, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4.965 tỷ đồng, giảm chi (NSNN) 13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng.

Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước.
Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành điều chỉnh kế hoạch kiểm toán để vừa đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán năm. Đồng thời, giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động phòng, chống dịch của đơn vị được kiểm toán, giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 tổ chức ngày 5/1/2021, Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong năm 2020, cơ quan này đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán (trong đó, 158 cuộc theo phân giao kế hoạch đầu năm, bổ sung 22 cuộc và 06 cuộc điều chỉnh giảm theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đề nghị của các đơn vị có liên quan) và tổ chức thành 188 Đoàn kiểm toán.

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn Ngành đã triển khai 186/188 Đoàn kiểm toán theo kế hoạch. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 4.965 tỷ đồng, giảm chi NSNN 13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tính đến ngày 31/12/2020, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 59.332 tỷ đồng/80.791 tỷ đồng tổng số kiến nghị đủ bằng chứng kiểm toán (đạt 73,4%) cao hơn cùng kỳ năm 2019 (đạt 71,8%).

Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước cũng đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 với kết quả xử lý tài chính là 81.095 tỷ đồng; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán, đã cung cấp 131 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.