Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp cho Kiểm toán Nhà nước


Tại Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 13/7/2020, với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 nguồn nước ngoài cho Kiểm toán Nhà nước.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước. Nguồn: QH
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước. Nguồn: QH

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí giao cho Chính phủ trình lên Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 10. Nội dung này sẽ được đưa vào Nghị quyết Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc đưa vào Nghị quyết chung.

Trước đó, trình bày Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, căn cứ Khoản 8 Điều 19 của Luật NSNN, thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Vì vậy, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định là đúng quy định của pháp luật. Việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nêu trên là cần thiết và hợp lý.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo là trên 20.680 triệu đồng với tỷ lệ 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn (chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo đó, ngày 03/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 15/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn là trường đại học thành viên của Trường Đại học Đà Nẵng, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng.

Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 nêu trên được ban hành sau thời gian Quốc hội phê duyệt dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, do đó kinh phí hoạt động năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn vẫn được bố trí trong dự toán chi thường xuyên năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Công văn số 1174/BGDĐT-KHTC ngày 06/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán còn lại năm 2020 từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Quyết định số 2311/BTTT-KHTC ngày 30/12/2019 và Quyết định số 358/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2020.

Theo đó, để đảm bảo kinh phí hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng khi tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật NSNN, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Bộ Thông tin và Truyền thông là trên 20.680 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng dự toán chi NSNN năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trên 20.680 triệu đồng.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất phát từ lý do khách quan theo Quyết định của cấp có thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến tổng chi NSNN đã được Quốc hội quyết định. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật NSNN, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 như trên là đúng thẩm quyền.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng NSNN đảm bảo tuân thủ quy định của Luật NSNN.