Năm 2023, Bộ Tài chính phấn đấu tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình

Trần Huyền

Tại Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, Bộ Tài chính đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, trong đó phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cơ bản về chuyển đổi số trong năm 2023.
Bộ Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cơ bản về chuyển đổi số trong năm 2023.

Ngày 12/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2023. Tại kế hoạch, Bộ Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cơ bản về chuyển đổi số trong năm 2023.

Theo đó, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu phấn đấu 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Năm 2023, phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

Bộ Tài chính cũng đặt ra mục tiêu tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính; 100% Bộ phận 1 cửa được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính; Hoàn thành các nhiệm vụ được giao về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan nhà nước khác được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật; 90% hồ sơ công việc tại Bộ Tài chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được lưu trữ, quản lý dưới 7 dạng hồ sơ điện tử; CSDL quốc gia về tài chính và các CSDL chuyên ngành được đưa vào khai thác vận hành hiệu quả; 100% hệ thống có triển khai giám sát, an toàn, an ninh mạng (SOC).

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 777/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2023. Theo Kế hoạch, trong năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng

Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể trên các mặt: dữ liệu số; phát triển Chính phủ số; an toàn, an ninh mạng.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo thúc đẩy phát triển dữ liệu lớn về tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, nền tảng hóa đơn điện tử, nền tảng thuế điện tử; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật để chống các hình thức chuyển giá, chuyển thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế các nền tảng số, dịch vụ số, dịch vụ trực tuyến nước ngoài, cung cấp xuyên biên giới.

Đồng thời, chủ trì tổng hợp, hướng dẫn, bố trí kinh phí cho các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2023, hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình chuyển đổi số toàn diện điển hình cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước...