Năm 2024, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế

Thùy Linh

Tổng cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tổng cục Thuế yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho DN, người nộp thuế.
Tổng cục Thuế yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho DN, người nộp thuế.

Mục tiêu của Kế hoạch hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp (DN) mới thành lập; tăng số lượng DN có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho DN vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Tổng cục Thuế tập trung tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho DN, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách theo quy định; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quy định kinh doanh.

Tổng cục Thuế phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Trong đó, Tổng cục Thuế đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, gồm:

Thứ nhất, rà soát, báo cáo về chính sách thuế đối với hoạt động chế biến thủy sản gửi Cục Quản lý giám sát chính sách thuế (Bộ Tài chính) tổng hợp báo cáo khi có chương trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ hai, tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định. Cụ thể, rà soát và đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hoàn thuế cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, nâng cao tính chủ động trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Thường xuyên rà soát hồ sơ hoàn thuế còn vướng mắc, tồn đọng để có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Thứ ba, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Thứ tư, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan quan thuế các cấp. Xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuế, kết mối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ cập nhật dữ liệu quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; đăng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu Dữ liệu được cập nhật, đăng tải quy định kinh doanh…

Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng và cụ thể hóa thành kế hoạch hoặc văn bản triển khai (theo thực tế triển khai tại đơn vị). Nghiên cứu, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN.

Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị cần theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế.