Nâng cao chất lượng kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Khánh Chi

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông cùng tập thể cán bộ, công chức đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) và đạt được kết quả khả quan. Đây là nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện chi NSNN đạt 5.951 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện chi NSNN đạt 5.951 tỷ đồng

Theo KBNN Đắk Nông, để thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đơn vị đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại Quyết định số 01/QĐ-KBĐN ngày 04/01/2023 với mục tiêu “Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ theo lộ trình của KBNN"; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm nêu gương và phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chi NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, KBNN Đắk Nông đã chủ động bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và UBND Tỉnh trong quản lý điều hành quản lý NSNN, đặc biệt các ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, chi thường xuyên...

KBNN Đắk Nông đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư và Ban quản lý và các đơn vị sử dụng NSNN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan tài chính tham mưu với UBND Tỉnh kịp thời, trách nhiệm và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN, đơn vị đã thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi không đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quy định.

Đối với kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị đã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN được kịp thời, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Xây dựng và các văn bản quy định pháp luật hiện hành; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 theo chỉ đạo của KBNN, UBND Tỉnh.

Cùng với đó, định kỳ trên cơ sở báo cáo tình hình tạm ứng của các chủ đầu tư và tình hình tạm ứng tại Kho bạc, đơn vị tổng hợp, đề xuất hướng xử lý gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo. Đồng thời thường xuyên gửi văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đề nghị thu hồi tạm ứng các dự án, nhất là các khoản tạm ứng quá hạn, khó thu hồi.

Với những giải pháp quyết liệt trên, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước an toàn, chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện chi NSNN đạt 5.951 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả trên, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành, của địa phương trong quản lý điều hành chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng theo dự toán được giao; Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ có hiệu quả.

KBNN Đắk Nông cũng sẽ tích cực đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư; rà soát, đôn đốc các đơn vị dự toán, chủ đầu tư thanh toán tạm ứng kịp thời; thực hiện kiểm soát chi NSNN đúng chính sách, chế độ đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi cấp bách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn theo quy định của cấp có thẩm quyền.