Hải quan Bình Dương:

Nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính

PV.

Trong những năm qua, công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan Bình Dương luôn được quan tâm triển khai một cách đầy đủ, toàn diện và kịp thời, tạo được sự thống nhất trong thực hiện xử lý vi phạm tại Cục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan Bình Dương luôn được quan tâm triển khai một cách đầy đủ, toàn diện và kịp thờ
công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan Bình Dương luôn được quan tâm triển khai một cách đầy đủ, toàn diện và kịp thờ

Xử phạt vi phạm hành chính về hải quan là một trong những khâu nghiệp vụ quan trọng, là công cụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, đảm bảo cho các quy định pháp luật về hải quan được tuân thủ.

Trong những năm qua, công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan Bình Dương luôn được quan tâm triển khai một cách đầy đủ, toàn diện và kịp thời, tạo được sự thống nhất trong thực hiện xử lý vi phạm tại Cục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Xác định được yêu cầu và tầm quan trọng của công tác này, ngoài việc kịp thời triển khai phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức trong đơn vị, Cục Hải quan  Bình Dương đã chủ động tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ, cũng như cử cán bộ công chức tham gia đầy đủ các khóa tập huấn để nâng cao kỹ năng về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Đồng thời, theo dõi, nắm bắt và kịp thời tổng hợp các vướng mắc phát sinh báo cáo Tổng cục Hải quan có chỉ đạo thực hiện. Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính tại Cục đã được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính kịp thời có văn bản hướng dẫn; qua đó, giúp đơn vị luôn đảm bảo thực hiện đúng, thống nhất các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo công chức Hải quan nắm và thực hiện thống nhất các công việc cụ thể của trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn công tác xử phạt vi phạm hành chính tại đơn vị trong những năm qua, mới đây Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để triển khai áp dụng thống nhất trong  nội bộ Cục.

Việc biên soạn Sổ tay nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan không những nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan mà còn là cơ sở để các cấp lãnh đạo đơn vị kiểm soát cách thức thực hiện công việc của công chức hải quan; góp phần vào việc ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; hạn chế thấp nhất việc khiếu nại, khởi kiện phát sinh.

Nhìn chung, trong thời gian qua, việc phát hiện vi phạm pháp luật, xác lập hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã được thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục xử lý, thẩm quyền, mức phạt và các quy định khác của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.