Ngành Hải quan quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tài sản công

Nguyễn Trung

Để việc quản lý, sử dụng tài sản công được chặt chẽ, hiệu quả hơn, khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập còn tồn tại, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị số 1955/CT-TCHQ về việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công của ngành Hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Chỉ thị số 1955/CT-TCHQ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và các văn bản quy định của Bộ Tài chính, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công trong toàn ngành Hải quan.

Các đơn vị tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy trình nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản; đồng thời, chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; tổ chức rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất đảm bảo sử  dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu, các đơn vị thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy nhanh thực hiện thanh lý, bán đấu giá các tài sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm quy định về việc theo dõi, cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý tài sản.

Các đơn vị chú trọng thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công tại các đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị theo phân cấp tiếp tục rà soát các quy chế, quy trình quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản tại đơn vị để kịp thời sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 4/10/2021 của Tổng cục Hải quan.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện chấn chỉnh công tác theo dõi, quản lý tài sản công tại đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát đơn vị trực thuộc, cá nhân trực tiếp sử dụng tài sản thực hiện đúng theo quy định hiện hành và các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công, quy trình, nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành và hướng dẫn của nhà sản xuất; tổ chức sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cùng với đó, các đơn vị khẩn trương thanh lý, xử lý tài sản đủ điều kiện thanh lý, không để tình trạng kéo dài làm giảm giá trị thu hồi về ngân sách nhà nước. Việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá phải đảm bảo đúng quy định, phù hợp với giá thị trường và bản chất của tài sản...

Trên cơ sở các nhiệm vụ trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị mình và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 1955/CT-TCHQ. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, hiệu quả sử dụng tài sản, số liệu báo cáo của đơn vị mình.