Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngân sách nhà nước ngoài dự toán


Đó là một trong những nội dung Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị dự toán thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước (NSNN) theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính nghiêm cấm các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các khoản chi ngoài dự toán. Nguồn: internet
Bộ Tài chính nghiêm cấm các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các khoản chi ngoài dự toán. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán hàng năm theo đúng quy định.

Việc lập dự toán và phân bổ dự toán hàng năm phải đảm bảo bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo các chính sách, chế độ, định mức chi theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính; đảm bảo đúng thời hạn, nội dung, đối tượng và lĩnh vực chi theo quy định.

Căn cứ quyết định giao dự toán hàng năm của Bộ Tài chính, thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc đảm bảo đúng thời hạn, nội dung, đối tượng và lĩnh vực chi theo quy định. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện dự toán hàng năm phải đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao, theo đúng nội dung chi, danh mục dự toán được phê duyệt, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý.

Bộ Tài chính nghiêm cấm các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, không đúng quy định, sử dụng kinh phí để tạm ứng đối với những công việc, nội dung không đúng quy định.

Việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài phải đảm bảo theo đúng chỉ thị của Bộ Tài chính về nâng cao hiệt quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài. Tiếp tục rà soát việc tổ chức các đoàn công tác trong nước, nước ngoài nhằm hạn chế tối đa, triệt để tiết kiệm, trường hợp cần thiết tổ chức đoàn công tác phải xác định cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong đoàn, nghiêm cấm việc kết hợp đi công tác với tham quan, du lịch...

Bộ Tài chính cũng đề nghị cắt giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, tổ chức lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành. Không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực, phô trương, hình thức; thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý và kết hợp hợp lý các cuộc họp.

Đồng thời, triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm; bố trí kinh phí và tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, định mức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe ô tô công...