Nhập khẩu “mặt hàng cáp treo 3 dây” vướng về kiểm tra chuyên ngành

Theo baohaiquan.vn

Trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng “hệ thống cáp treo 3 dây” phục vụ cho dự án vui chơi giải trí, cơ quan Hải quan gặp vướng mắc trong việc xác định trường hợp này có phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng “hệ thống cáp treo vận chuyển người” thuộc danh mục các sản phẩm, hàng hóa đặc thù an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH thì việc kiểm tra chất lượng đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư chỉ áp dụng cho quá trình sản xuất, không áp dụng đối với hàng hóa XK, NK .

Trong khi đó, theo quy định tại điểm 3.3, mục 3, Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người thì “hệ thống cáp treo NK phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủ tục quy định…”. Tại Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH không đề cập đến thời điểm thực hiện kiểm tra chất lượng là trước thông quan hay sau khi thông quan. 

Tuy nhiên, theo các quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (khoản 3, Điều 1 về sửa đổi bổ sung Điều 13 tại Thông tư 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) thì tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký hoặc Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa NK có xác nhận của cơ quan chuyển ngành cho cơ quan Hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

Do những quy định chưa cụ thể, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và xã hội làm rõ mặt hàng “hệ thống cáp treo 3 dây” NK phục vụ cho dự án vui chơi giải trí có phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan không? 

Tổng cục Hải quan cho rằng, các bộ cần căn cứ theo các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP, nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý rủi ro và chuyển thời điểm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 (trong đó có mặt hàng “cáp treo 3 dây”) trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau thông quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN XNK và giảm thời gian thông quan hàng hóa.