Những điểm mới quy định về phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo mof.gov.vn

Nhằm hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương, ngày 28/6/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN (sau đây gọi tắt là thông tư số 106/2012) hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) với nhiều nội dung đổi mới như:

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống nhất danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu và tín phiếu; quy định lịch đấu thầu cụ thể; tín phiếu được đăng ký, lưu ký, niêm yết giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sau khi Thông tư số 106/2012 có hiệu lực, công tác phát hành tín phiếu đã được cải tiến và giúp huy động nguồn vốn kịp thời cho ngân sách nhà nước trong những thời điểm khó khăn, góp phần phát triển thị trường trái phiếu hướng tới thông lệ quốc tế, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra của Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2020.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan luôn nỗ lực đổi mới, cải tiến kỹ thuật phát hành trái phiếu cũng như đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách nhà nước… Đối với công tác phát hành tín phiếu, Bộ Tài chính đã phối hợp với NHNN xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/6/2016 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là thông tư liên tịch số 92/2016) sửa đổi, bổ sung một số điểm mới so với thông tư số 106/2012, cụ thể như sau:

(1) Thay đổi thời gian tổ chức đấu thầu từ buổi chiều sang buổi sáng, qua đó hình thành khung thời gian chuẩn cho công tác tổ chức phát hành TPCP, tạo điều kiện cho việc triển khai phát hành thêm tín phiếu vào phiên buổi chiều, giúp huy động tối đa nguồn vốn từ thị trường.

(2) Bổ sung quy định mua thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu, trong đó quy định quy trình đăng ký mua thêm, điều kiện đăng ký mua thêm đồng nhất với cơ chế phát hành thêm TPCP ngay sau phiên đấu thầu quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 111/2015).

(4) Thay đổi lịch biểu đấu thầu, giảm thời gian thông báo đấu thầu từ tối thiểu 3 ngày làm việc xuống còn tối thiểu 2 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành; giảm thời gian niêm yết tín phiếu từ 3 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc; giảm thời gian đưa tín phiếu vào giao dịch trên thị trường thứ cấp từ 4 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc.

(5) Cho phép tín phiếu kho bạc được phát hành bổ sung, giúp tăng quy mô các mã tín phiếu nhỏ lẻ và giúp cho thanh khoản của tín phiếu được cải thiện.

Với sự ra đời của Thông tư số 92/2016, cùng với Thông tư số 111/2015, khung pháp lý cho công tác phát hành TPCP đã được thống nhất theo một quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thành viên và nhà đầu tư khi tham gia thị trường TPCP./.