Phấn đấu đến hết năm 2019 đạt trên 450.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Minh Anh

Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 450.000 người, tăng hơn 200.000 người so với năm 2018.

Ngày 10/6/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành Kế hoạch số 2276/KH-BLĐTBXH về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 450.000 người, tăng hơn 200.000 người so với năm 2018.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ LĐ-TB&XH đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về BHXH (Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH các địa phương) với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương) trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do…, những đối tượng hiện đang có nguồn thu nhập ổn định mà không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 200.000 người so với năm 2018.
Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 200.000 người so với năm 2018.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, đa dạng hóa các hình thức, mở rộng phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; trước mắt tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước.

Tập huấn, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH. Tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước từ ngày 01/01/2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện, để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chế độ.

Thực hiện đánh giá định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết cả năm trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung trên, Bộ LĐ-TB&XH giao Vụ BHXH là đầu mối trong triển khai các hoạt động, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ. Cụ thể, chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cụ thể hóa chi tiết các nội dung hoạt động để triển khai kế hoạch; phối hợp với BHXH Việt Nam kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Nhiều lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện.
Nhiều lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng theo Kế hoạch số 2276/KH-BLĐTBXH, BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên và nhân viên đại lý thu; tổ chức hội nghị về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại TP. Hồ Chí Minh; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan có liên quan theo dõi, quản lý tốt đối tượng trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý BHXH; tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo thuận lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện...

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam tổ chức các hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện; tổ chức các hội nghị khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức các lớp tập huấn giảng viên, tuyên truyền viên nguồn về chính sách BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại TP. Hồ Chí Minh; chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh để theo dõi và khai thác tốt đối tượng trên địa bàn địa phương tham gia BHXH tự nguyện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam...