Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định

Thùy Linh

Trong các tháng đầu năm 2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định.
Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định.

Trong thời gian qua, KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo.

Ngoài ra, KBNN cũng đã quán triệt, chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Với những giải pháp trên, theo báo cáo, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/3/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 228.257 tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 73.672,3 tỷ đồng (bằng 10,4% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao).

Cụ thể: vốn trong nước thanh toán là 72.231,2 tỷ đồng, bằng 10,6% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 1.441,1 tỷ đồng, bằng 5,2% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.