Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp năm 2019


Thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối tác; Hỗ trợ doanh nghiệp; Tăng cường hoạt động tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan; Giám sát thực thi pháp luật… là những hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan với doanh nghiệp sẽ được ngành Hải quan tập trung triển khai trong năm 2019.

6 hoạt động phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp sẽ được ngành Hải quan triển khai trong năm 2019.
6 hoạt động phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp sẽ được ngành Hải quan triển khai trong năm 2019.

Ngày 30/01/2019, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 228/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019.

Theo đó, ngành Hải quan đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019 tập trung vào 6 hoạt động chính gồm: Thông tin, truyên truyền về hoạt động đối tác; hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường hoạt động tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp; đào tạo kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2019 sẽ được cơ quan Hải quan thực hiện đa dạng về hình thức như: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các hoạt động cải cách, hoạt động nghiệp vụ, hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp biết phối hợp và có cơ sở thực hiện việc hợp tác; hỗ trợ doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan Hải quan hoặc hỗ trợ từ xa qua thư điện tử, đường dây nóng, tổng đài trợ giúp; tổ chức hội nghị đối thoại, tham vấn…

Cùng với các nội dung trên, cơ quan Hải quan tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp theo hướng: Mở rộng nhóm đối tác thường xuyên để trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp; Tăng cường các hoạt động đối tác với các nhóm đối tượng trọng điểm (Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, đại lý, doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn); Triển khai hoạt động tham vấn và hợp tác theo chuyên đề…

Được biết, năm 2018, cơ quan Hải quan đã ký kết hợp tác với 8.244 doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ công chức hải quan; tạo thuận lợi trong quá trình xử lý vướng mắc phát sinh; ký kết hợp tác với 5 Hiệp hội doanh nghiệp, nâng tổng số hiệp hội doanh nghiệp đã ký kết với cơ quan Hải quan lên tới 60 hiệp hội.