Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Huy An

Ngày 5/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1044/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành được phân công làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó trưởng ban.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.

Theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó trưởng ban. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh có 20 ủy viên là đại diện các bộ, ngành.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.